รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9.11 MB

(สรุป) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2567 จังหวัดกำแพงเพชร ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4.70 MB

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2567 จังหวัดกำแพงเพชร ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5.66 MB

แผนปฏิบัติราชการ2567

12.46 MB

PDF. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธจ. กพ. 2566

10.17 MB

Excel ตารางข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธจ. กพ. 2566

936.89 KB

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร

1.18 MB

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน-ศธจ.กพ

16.71 MB

แบบคำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ประเภท 1 และประเภท 2

328.53 KB

แบบคำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ กรณีครูผู้ถึงแก่กรรมจดทะเบียนสมรส

415.65 KB

แบบคำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ กรณีครูผู้ถึงแก่กรรมโสด-หย่าร้าง

483.14 KB

แบบ สช.1 – คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

164.99 KB

แบบ สช.3 – คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

164.96 KB

แบบ สช.5 – คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

375.71 KB

แบบ อช.4 – คำขออนุญาตต่างๆ

70.98 KB

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน พสน. กระทรวงศึกษาธิการ

1.38 MB

พสน. 1 แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งเป็น พสน.

292.42 KB

พสน. 1.1 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา (กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

255.24 KB

พสน. 1.2 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา (กรณีบุคคล)

314.17 KB

พสน. 2 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว

273.30 KB

พสน. 3 บัญชีประกอบคำร้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งตั้งเป็น พสน.

269.46 KB

พสน. 4 บัญชีประกอบคำร้องของบุคคลแต่งตั้งเป็น พสน

258.54 KB

พสน. 5 แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน

276.92 KB

พสน. 5.1 แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน

232.34 KB

พสน. 6 แบบสรุปข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม

252.23 KB

พสน. 7 แบบบันทึกทะเบียนประวัติและการซักถามข้อเท็จจริง

260.81 KB

พสน. 7.1 แบบบันทึกกรณีนักเรียนและนักศึกษาเคยมีพฤติกรรมพกพาอาวุธฯ

256.69 KB

พสน. 8 แบบส่งมอบตัวนักเรียนและนักศึกษา

263.26 KB

พสน. 9 แบบแจ้งเหตุนักเรียนและนักศึกษาประพฤติไม่เหมาะสม

262.36 KB

พสน. 10 แบบบันทึกการซักถามและรายงานผลการดำเนินการ

250.00 KB

พสน. 11 แบบขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแล

290.45 KB

พสน. 12 แบบสรุปรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม

262.01 KB

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม 2567

4.35 MB

1.แผนการตรวจสอบ ศธจ.กำแพงเพชร 2567

6.06 MB