นางกัญญาณัฐ  ปานคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวณัฏฐกันย์ สืบศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายธีรภัทร เสียงสุขสันติ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการทั่วไป
นายสราวุฒิ คำภู
พนักงานขับรถ
นางสาวลลิตกร กันยก
พนักงานทำความสะอาด
นายทรงไท ใจเดช
พนักงานรักษาความปลอดภัย

Loading