สิบเอก มงคล ศรนวล
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ 09-5657-7444
mongkhon05122513@gmail.com

นายสมคิด มาหล้า
รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ 08-4808-3749
somkidmala@gmail.com

นางกัญญาณัฐ ปานคำ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางฐิติกุล อุไรพันธ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฉันทนา คงคารัตน์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวสุภาพร ธรรมสอน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางชุติมา อินสุวรรณ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายวิชิต ผาสุขจิตร
ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

นางสาวอพันตรี สิงหเดช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางดวงกมล เขตรวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน