นางฐิติกุล อุไรพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสมใจ เหมบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายมารุต หิรัญศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายวสันต์ คำสนอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวจันทรัตน์ สินประจักษ์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ