สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
E-mail : kptpeo@gmail.com
โทรศัพท์ : 055-029658 ,055-714768 ,055-741833
โทรสาร : 055-714769

กลุ่มอำนวยการ055 – 029658ต่อ 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล055 – 029658ต่อ 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน055 – 029658ต่อ 3
กลุ่มนโยบายและแผน055 – 029658ต่อ 4
กลุ่มพัฒนาการศึกษา055 – 029658ต่อ 4
หน่วยตรวจสอบภายใน055 – 029658ต่อ 4
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล055 – 029658ต่อ 5
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน055 – 029658ต่อ 5
คุรุสภาจังหวัดกำแพงเเพชร055 – 741833