ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพช…

Loading

พิธีมอบใบอนุบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

พิธีมอบใบอนุบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษา…

Loading

ประชุมการดำเนินงาน PMQA ประเด็นที่ 3.1 ความสำเร็จในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง

ประชุมการดำเนินงาน PMQA ประเด็นที่ 3.1 ความสำเร็จในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษา…

Loading

การประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษา…

Loading

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธ…

Loading