การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2566

3 กรกฎาคม 2566
-ภาคเช้า โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
-ภาคบ่าย โรงเรียนบ้านเพชรมงคล อำเภอปางศิลาทอง
คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2566 จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย
1. นายสราวุธ สุขมล ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้ม ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ กรรมการ
3. นายสุชาติ สอนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ กรรมการ
4. นายวิชิต ผาสุขจิตร ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กรรมการ
5. นางสาวพิญช์สินี เพชรดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิริขวัญ แก้วคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ลงพื้นที่ประเมินให้คะแนนการคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการนำหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศและส่งเสริมเยาวชนให้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามหลักการของลูกเสือ “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ประจำปี 2566

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ เป็นโครงการสำคัญของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่นำหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้พัฒนาเยาวชนจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นวิถีลูกเสือ โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” หลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออก 4 ด้าน คือ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 4) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

Loading

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร