วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ    เจ้าหน้าที่ในสังกัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อสภาพการ เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่ดีต่อไป

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อสภาพการ เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่ดีต่อไป

​  

Loading

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อสภาพการเป็นนักเรียนและนักศึกษาที่ดีต่อไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อสภาพการเป็นนักเรียนและนักศึกษาที่ดีต่อไป

Loading

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ในการปฏิบัติงานระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ในการปฏิบัติงานระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

Loading

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด       Kick – off โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกัน ความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ในช่วงเปิดภาคการศึกษาได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ และเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด Kick – off โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกัน ความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ในช่วงเปิดภาคการศึกษาได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ และเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน

Loading

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโดยรอบสี่แยกลานโพธิ์ – ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (สถานีดับเพลิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโดยรอบสี่แยกลานโพธิ์ – ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (สถานีดับเพลิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 

Loading

วันที่ 10 เมษายน 2567 สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชาอาสาพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรม“วันรวมพลคนอาสาสมัคร” ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 10 เมษายน 2567 สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชาอาสาพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรม“วันรวมพลคนอาสาสมัคร” ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานด้านลูกเสือเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community)

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานด้านลูกเสือเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community)

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานด้านลูกเสือเข้าร่วมนำเสนอในการป…

Loading

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ/เนตรนารี ประจำปี 2567 ทั้ง 4 ประเภท

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ/เนตรนารี ประจำปี 2567 ทั้ง 4 ประเภท

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ/เนตรนารี 4 ประเภท ประเ…

Loading

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567

สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอก…

Loading

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566)

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566)

  ดาวน์โหลด —>>> คู่มือการปฏิบัติงานพนัก…

Loading