มหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และกำแพงเพชร”

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองต่อเนื่อง ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา (มรภ.) เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะแม่ข่ายจะจัดมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และกำแพงเพชร” และสร้างเครือข่ายเปลี่ยนแปลงการศึกษาเชิงพื้นที่ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช KNECC มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร