การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น อส.ศธ. จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น อส.ศธ. จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วัตถุประสงค์การประชุม
1.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ให้ อส.ศธ.จังหวัดกำแพงเพชรทุกท่าน ได้รับทราบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.เพื่อให้ อส.ศธ.จังหวัดกำแพงเพชรทุกท่าน มีแผนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กในวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้
โดยมี อส.ศธ. จังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนหน่วยงานการศึกษา และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ เข้าร่วมประชุม รวม 68 คน
โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและเห็นความสำคัญกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นวิกฤตหนักของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมผู้สูงอายุกลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ การแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) การช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร