รายงานสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร