วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมลานดนตรี “KPP MUSIC ANTIDRUGS”  จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมลานดนตรี “KPP MUSIC ANTIDRUGS” จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

Loading

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบนมยูเอชทีให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีดังกล่าว  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัดมหาชน และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ได้จัดโครงการบริจาคนมกล่องยูเอชที ให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลกภายใต้โครงการ World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C ปีที่ 9 เพื่อมอบนมยูเอชทีให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยจังหวัดกำแพงเพชร มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านหนองแดน  2. โรงเรียนบ้านสุขสำราญ  3. โรงเรียนพิไกรวิทยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบนมยูเอชทีให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีดังกล่าว บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัดมหาชน และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ได้จัดโครงการบริจาคนมกล่องยูเอชที ให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลกภายใต้โครงการ World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C ปีที่ 9 เพื่อมอบนมยูเอชทีให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยจังหวัดกำแพงเพชร มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านหนองแดน 2. โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 3. โรงเรียนพิไกรวิทยา

Loading

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สิบเอก ดร มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สิบเอก ดร มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัด

Loading

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว – เขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว – เขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ในโครงการ“จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 9 ณ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ในโครงการ“จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 9 ณ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุม กศจ. ครั้งที่ 3/2567 โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุม กศจ. ครั้งที่ 3/2567 โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 5 มิถุุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

วันที่ 5 มิถุุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

Loading

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวิชิต ผาสุขจิตร ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” กิจกรรมสอนทักษะว่ายน้ำพื้นฐานในกลุ่มเด็ก เยาวชน อายุ 6-14 ปี จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ณ อาคารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ชั้นล่าง)

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวิชิต ผาสุขจิตร ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” กิจกรรมสอนทักษะว่ายน้ำพื้นฐานในกลุ่มเด็ก เยาวชน อายุ 6-14 ปี จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ณ อาคารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ชั้นล่าง)

Loading

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. สิบเอกมงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. สิบเอกมงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร

.

Loading