ประชุมชี้แจงการคัดกรองเด็กปฐมวัย

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
จัดประชุมชี้แจงการคัดกรองเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM
ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับครูปฐมวัยในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียนระดับปฐมวัยในจังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวัยสามารถคัดกรองเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูปฐมวัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยนางสาวศุภกาญจน์ แจ่มหม้อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ นางสาวคุณากร คงต้นกุล
นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี นางจุฑารัตน์ ติระสา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูปฐมวัย จำนวน ๒ กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๖๔๔ แห่ง และกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมแม่ปิง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๕ คน

     

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร