ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”
เปิดรับสมัครบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
เข้าร่วมการพัฒนาทักษะศักยภาพภาษาอังกฤษ จำนวน 18 คน สำรอง จำนวน 6 คน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gncm641@gmail.com
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร