รับสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ด้วยสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)…
รายละเอียดการรับสมัครตามสื่อประชาสัมพันธ์
—>>>เอกสารการสมัคร
—>>> เว็บเพจสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
—>>> เว็บเพจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราดำริฯ (อพ.สธ.)

Loading

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร