แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติฯ เรื่อง ผลประโยชน์ขัดกันฯ

Loading

WRITTEN BY
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร