ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ ศธ. เรื่อง ผลประโยชน์ขัดกันฯ

Loading

WRITTEN BY
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร