สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเอง
หรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

ข้อ 1 โครงสร้าง
ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ 3 อำนาจหน้าที่
ข้อ 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 8 Q&A
ข้อ 9 Social Network
ข้อ 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ข้อ 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ข้อ 18 E – Service
ข้อ 19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ 20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อ 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ข้อ 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อ 27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อ 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ 31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ข้อ 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อ 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อ 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อ 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน