E - book

สุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
พระมหากษัตริย์ไทยแห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน
คำสอนของพระราชา
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวปฏิบัติในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พระราชประวัติ ร.10
พระราชประวัติ ร.9
โครงการกองทุนการศึกษาพระราชทาน
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์/ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดกำแพงเพชร

วิดีทัศน์

วิดีทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ (นางเลิ้ง): วิดีทัศน์แสดงการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เกิดขึ้นจากจากประปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของทั้ง ๒ พระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนสาธารณะแห่งนี้นอกจากนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติ และเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม

วิดีทัศน์สารคดีจิตอาสา EP.1 จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน:  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมความสมัคสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

วิดีทัศน์จิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน: ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 5 ธันวาคม 2564

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนที่ ๒๑ (การ์ตูน): หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ต้องทรงจัดการดูแลปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมกำลังคนไว้ในการผลิตและทำการสงคราม ด้วยเหตุนี้จึงทรงแต่งตั้งข้าราชการออกไปรักษาตามหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายซึ่งได้แก่ กรุงเก่า ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครชัยศรี สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ เมื่อพ้นจากศึกพม่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน จำเป็นต้องปราบปรามกลุ่มการเมืองอื่น ๆ ให้ราบคาบ เพื่อความเป็นเอกภาพทางการเมืองภายใน มิฉะนั้นจะไม่สามารถผนึกกำลังในการต่อสู้กับพม่าซึ่งเป็นข้าศึกได้

วิดีทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อผู้พิการชาวเขาอยู่ดี กินดี: มูลนิธิโครงการหลวง ให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสแก่ผู้พิการ มาอย่างต่อเนื่อง มีผู้พิการได้รับการบรรจุเข้าเป็นบุคลากรในสายงานต่าง ๆ ทั้งผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางร่างกาย(มือ) และผู้พิการทางการได้ยิน(หูหนวก) ฯลฯ โดยปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดำเนินการต่าง ๆ ของโครงการหลวง มานานกว่า 30 ปี ปัจจุบันอารยประเทศต่างเห็นพ้องว่า คนพิการควรต้องมีโอกาสได้ทำงานช่วยเหลือตนเองเหมือนคนทั่วไป เช่นเดียวกับประเทศไทยการตระหนัก ในการให้โอกาสแก่ผู้พิการนี้ จึงทำให้กฎหมายกำหนดให้องค์กร บริษัท ห้างร้าน มีการจ้างงานแก่ผู้พิการตามศักยภาพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว

วิดีทัศน์ เดอะไดอารี่ ตอนที่ ๒๒ บางกอกราชธานีใหม่: คำว่า “บางกอก” นั้น มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า “บางเกาะ” หรือ “บางโคก” หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า “บางมะกอก” โดยคำว่า “บางมะกอก” มาจากวัดอรุณ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดดังกล่าว และต่อมากร่อนคำลงจึงเหลือแต่คำว่าบางกอก

วิดีทัศน์ จิตอาสา จะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ปฏิบัติตนตามพระบรมราชปณิธาน: กิจกรรมจิตอาสาในมิติต่างๆนั้นถือว่าเกิดขึ้นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง เพราะมันคือการสร้างรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากรเพราะทั้งผู้ออกมาเป็นจิตอาสา และผู้ได้รับการทำประโยชน์จากกิจกรรมจิตอาสา ก็จะเปรียบเสมือนตัวอย่างในการทำความดีระหว่างกันได้

วิดีทัศน์ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนที่ ๓๐ โคนม มรดกจากพระองค์: อาชีพการเลี้ยงโคนม นับเป็นอาชีพด้านการเกษตรที่สำคัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานให้กับเกษตรกรไทย ภายหลังจากที่รัฐบาลประเทศเดนมาร์กได้น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ในประเทศไทยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๐๓ 

วิดีทัศน์ ตามรอยพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน: ในหลวงร.๙ พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี ๕๔ ย้อนเวลากับไปในปี ๕๔ ช่วงเวลาที่ทุกคนต่างจดจำกับมหาอุทกภัย ที่สร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ชานเมืองโดยรอบ และจังหวัดต่าง ๆ แทบทุกภาค

วิดีทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตอน ๕๐ ปี โครงการหลวง: ความสุขเป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือ การทำประโยชน์ให้ผู้อื่น มิใช่ทำให้ตนเองเพียงเท่านั้น ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่น เมื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วย โดยความสุขของผู้อื่น คือความสุขส่วนรวมนั่นเอง เราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ดังมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่า “…ขอบใจนะที่มาช่วยฉันทำงาน ฉันขอบอกก่อนนะ ช่วยฉันทำงาน ไม่มีอะไรจะให้ นอกจากมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”

วิดีทัศน์ เรื่องราวความจริง EP.3 โคกหนองนา กับ อ.ยักษ์: แนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” เดินตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อการทำเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก โดยวิธีขุดบ่อน้ำ เพื่อใช้น้ำนั้นมาทำการเพาะปลูก ตาม “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

การ์ตูนอนิเมชั่น ๔๐ ทฤษฎีใหม่ ตอน จากภูผา สู่มหานที EP.๔ ขุดสระเก็บกักน้ำ: พื้นที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ำต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ

วิดีทัศน์ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล​ กับการก่อตั้งสยามไบโอไซเอน​ซ์​: ด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งทรงจัดตั้งบริษัทผลิตยา และบริษัทจำหน่ายยาอย่างครบวงจร ในนามว่า “บริษัท สยามไบโอโซ เอนซ์ จํากัด (Siam Bioscience)ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ

วิดีทัศน์ พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทย: “ประเทศไทย ดุจเรือลำใหญ่ลำหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่ในสายน้ำใหญ่ประชาชนคนไทย คือ ลูกเรือ ที่กำลังพายเรือไปสู่เป้าหมายพระมหากษัตริย์ คือ ผู้กำกับเรือใหญ่ลำนั้น เมื่อเจอมรสุมพายุร้ายก็ทรงปกป้องไว้ให้อยู่รอดปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคนไทยเป็นไท อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ เพราะองค์พระมหากษัตริย์ในทุกรัชสมัย”

วิดีทัศน์ จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ: จิตอาสา 904 ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ