กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มลูกเสือ ยุวการชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร