ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (๖๖๐.๒๕๖๔)

Loading

WRITTEN BY
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร